คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการนี้ ใช้สำหรับการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป การพิจารณาตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547 การพัฒนา การปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ
แนวทางการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดังนี้
ข้อ 1 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินต้องมีความชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
1.2 มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับระดับตำแหน่ง และความรู้ความสามารถ โดยใช้กรอบภารกิจการแบ่งงานภายในหน่วยงาน รวมถึงงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วย
1.3 ให้ผู้ประเมินร่วมกับผู้รับการประเมินกำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน ผลสำเร็จ ของงาน และลงชื่อร่วมกันไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และอาจเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานได้ตามความเหมาะสม
1.4 องค์ประกอบในการประเมิน พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานร้อยละ 70
ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบ ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของผู้รับการประเมินประกอบด้วย โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นแนวทางในการประเมิน และมีหน้าที่ติดตาม ให้คำปรึกษา รวบรวมข้อมูลจากผลการบันทึกหรือรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ข้อ 3 กำหนดผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ระดับกอง/สำนัก/กลุ่มที่ไม่สังกัดกองหรือสำนัก
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไปตามลำดับจนถึงผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มที่ไม่สังกัดกองหรือสำนัก เป็นผู้ประเมิน
3.2 ผู้อำนวยการกลุ่มที่ไม่สังกัดกองหรือสำนัก ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก และข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป
- รองเลขาธิการ และ/หรือเลขาธิการที่บังคับบัญชาตามลำดับ เป็นผู้ประเมิน
ทั้งนี้ การประเมินข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
ข้อ 4 กำหนดระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีละ 2 ครั้งตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
การประเมินครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ และผลการประเมินต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
ข้อ 5 การนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาเกณฑ์คะแนนตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับคะแนนการประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดีเด่น90-100% หนึ่งขั้น
เป็นที่ยอมรับได้60-89%ครึ่งขั้น
ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60%ไม่เลื่อนขั้น
5.2 การพิจารณากรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้แก่ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ำกว่า 60%) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสมควรให้ได้รับการพัฒนา โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547
5.3 การพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการจะพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ กรณีคำนวณคะแนนมีเศษไม่ถึง 0.5 ให้ปัดทิ้งหากมีเศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น
ข้อ 6 การแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินตามแบบการแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินลงชื่อรับทราบ
กรณีที่ผู้รับการประเมินเห็นว่าผลการประเมินไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ก็ให้มีความเห็น เพิ่มเติมไว้ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง
ข้อ 7 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/สำนัก/กลุ่มไม่สังกัดกองหรือสำนัก แจ้งผลการประเมินดังนี้
7.1 ให้เสนอผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้เลขาธิการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามระยะเวลาที่เลขาธิการกำหนด
7.2 กรณีผู้รับการประเมินมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสมควรให้ได้รับการพัฒนา ให้แจ้งผลประเมินและกำหนดให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง/สำนัก/กลุ่มไม่สังกัดกองหรือสำนักด้วยก็ได้
ข้อ 8 การดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ   กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีแนวทางการดำเนินการดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประ เมินเป็นหลัก
2) กรณีผู้รับการประเมินมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสมควรให้ได้รับการพัฒนา ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลประเมินหรือผลการพิจารณาและกำหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
3) ให้ผู้บังคับบัญชากับผู้รับการพัฒนาร่วมกันจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการทุกรายการให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีระยะเวลาสองปี
4) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการพัฒนาตามคำรับรองการปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่านในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการทุกรายการตามคำรับรอง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการประเมินต่อเลขาธิการ เพื่อเสนอ อ.ก.พ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาให้ความเห็น หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของเลขาธิการในการสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
5) ข้าราชการผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ สามารถร้องทุกข์ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.นี้ได้ต่อเมื่อมีการสั่งให้ออกจากราชการแล้ว
6) ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสมควรให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ตนเอง หากประสงค์ที่จะออกจากราชการกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการเพื่อสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 114 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ข้อ 9 ให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีและตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน
  TISI HomePage | Library On Line | Buyer Guide | TISI Mail
  ฉ 2005 Thai Industrial Standards Institute   All rights reserved.