การประเมินผลงาน (ว.)
หนังสือที่ นร 1006/ว10/2548 และ หนังสือที่ นร 0707.3/ว5/2542
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ [ PDF Format ] (3 ก.พ. 2558)
หนังสือจาก กพ. เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับ 8 ลงมา [ PDF Format ]
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
[ PDF Format ]
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ PDF Format ]
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอนหรือบรรจุกลับ
[ PDF Format ]
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง [ PDF Format ]
สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานที่ส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป)
สาระสำคัญของหนังสือเวียน ว 10/2548 [ PPT Format ]
หนังสือจาก กพ. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล [ PDF Format ]

ประกาศ อ.ก.พ. สมอ. และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
คัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 8 พ.ย. 2553
หลักเกณฑ์ทั่วไป (รวมคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะที่ 6-7) 22 ม.ค. 2558
หลักเกณฑ์เฉพาะด้าน (คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะที่ 2) 25 พ.ค. 2554
บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งที่ อ.ก.พ.อก.
มีมติอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ
29 พ.ย. 2553
บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งที่ อ.ก.พ.อก.
มีมติอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ
22 ส.ค. 2554

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือก
ประจำปี 2558

Download แบบประเมินผลงาน (ตามข้อ 1.3.4 ตามแบบประเมินผลงานที่ อ.ก.พ.สมอ. กำหนด)
แบบประเมินผลงาน [ DOC Format ]

  TISI HomePage | Library On Line | Buyer Guide | TISI Mail
  ฉ 2005 Thai Industrial Standards Institute   All rights reserved.