เอกสารประกอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

เอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
 หนังสือแจ้งส่วนราชการ/ส่วนงานย่อย/รัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภาย ...PDF Format
 แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภาย ...PDF Format

                       


 แบบรายงาน ปย.1 ...MS Word
 แบบรายงาน ปย.2 ...MS Word
 Powerpoint การจัดวางระบบการควบคุมภายในแนวใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ...PPT Format
 มือสะอาดชาติไม่ล่ม ...Multimedia Format
เอกสารรายงานการควบคุมภายในของ สมอ.
 ประจำปี 2558
 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ปอ.1) ...PDF Format
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) ...PDF Format
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ปอ.3) ...PDF Format
เอกสารรายงานการควบคุมภายในของ สมอ.
 ประจำปี 2557
 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ปอ.1) ...PDF Format
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) ...PDF Format
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (ปอ.3) ...PDF Format
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 56)
: แบบติดตาม ปอ.3 ...PDF Format
เอกสารรายงานการควบคุมภายในของ สมอ.
 ประจำปี 2556
 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ปอ.1) ...PDF Format
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ.2) ...PDF Format
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ปอ.3) ...PDF Format
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
: แบบติดตาม ปอ.3 ...PDF Format
เอกสารรายงานการควบคุมภายในของ สมอ.
 ประจำปี 2555
 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ปอ.1) ...PDF Format
 หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ปอ.2) ...PDF Format
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ปอ.3) ...PDF Format
 รายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ...PDF Format
 ประจำปี 2554
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ...PDF Format
 รายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ...PDF Format
 ประจำปี 2553
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ...PDF Format
 รายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ...PDF Format
 ประจำปี 2552
 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ...PDF Format
 รายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ...PDF Format