ข่าว กบ ข.

กบข. ชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศสนทนากับ เลขาธิการ

กบข. เตรียมปรับสัดส่วนการลง ทุนคำถามยอดฮิต

สมาชิก สามารถกู้ เงิน กบข. เพื่อไปใช้ชำระหนี้หรือซื้อรถยนต์ ได้หรือไม่เงินทองต้องวาง แผน

เริ่มทำงาน...ควรเริ่มออมรู้ศัพท์กับ กบ ข.

สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading liquidity)สรรหามาฝาก

โรคที่มากับน้ำท่วมชีวิตใหม่ด้วยการ ปลูกถ่ายอวัยวะ

แสดงความจำนงที่จะ บริจาคอวัยวะ ทำได้อย่างไร ?รายการ 3 นาทีมี ทรัพย์กับ กบข.

         รายการ 3 นาทีมีทรัพย์กับ กบข. สัปดาห์หน้า (25- ต.ค.- 8 พ.ย. 2549) พบกับเรื่องราว กบ ข. กับยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักทั้ง 4 ด้าน สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก กบข. และช่อง ทางสื่อสารกับ กบข. ผ่านเว็บไซต์ www.gpf.or.th รวมทั้งความสำคัญของการวางแผนการ ใช้เงินหลังเกษียณ

       ติดตามชมรายการ 3 นาทีมีทรัพย์กับ กบข. ได้เป็นประจำ ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาประมาณ 19.55 น. ก่อนข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง 11
ข่าว กบข.
กบ ข. ชี้ความรับผิดชอบต่อสังคม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
       กบข. ประกาศชัดนโยบายการลงทุนส่วนหนึ่งมุ่งเน้นความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ไม่ใช่มองแค่ผลตอบแทนการลงทุนเท่านั้น

      นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าปัจจุบัน กบข. นอกจากจะ ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทผู้บริหารเงินลงทุน บทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบัน แล้วอีกบทบาท หนึ่งที่ กบข. ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องก็คือ บทบาทที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR ทั้งนี้ กบข. เชื่อว่าภารกิจหลักของ กบข. จะ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อการทำงานขององค์กรสามารถตอบ สนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การที่ กบข.จะ ประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านการเงินการลงทุนเพียงอย่าง เดียว แต่จะต้องเป็นองค์กรที่เน้น "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งต้องมีส่วนทำให้สังคมที่ กบข. ดำรงอยู่สามารถพัฒนาไปพร้อม ๆ กับก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสมาชิกและประเทศในระยะ ยาว

      การนำแนวคิดดังกล่าวเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ กบข.และสมาชิก จะได้ร่วมกันทำความ ดีตอบแทนสู่สังคม ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมและตนเอง อีกทั้งแนวคิด CSR นี้ ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลว่าจะส่งผลดีให้กับองค์กรที่ปฏิบัติและทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระยะยาว ทำให้รากฐานของสังคมมีความเข้มแข็งและสำคัญที่สุดคือมีการ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้สนใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลที่ดีของ กบข. ติดตามได้ทางเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th เมนูข้อมูลทั่วไป หัวข้อหลักการกำกับดูที่ดี
สนทนากับเลขาธิการ
กบข. เตรียมปรับ สัดส่วนการลงทุน
       ภารกิจที่สำคัญ ของ กบข. คือ การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิกภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้ กบข. จึงแสวงหาช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผล ตอบแทนและเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

       เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่าน มา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงิน ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูง ขึ้น โดยสาระสำคัญในการแก้ไขกฏกระทรวงดังกล่าว คือ การปรับเพิ่มวงเงินลงทุนใน สินทรัพย์แต่ละกลุ่ม อันได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น เมื่อรวมกันทุกบริษัท จากเดิมไม่เกินร้อยละ 20 เป็น ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินกองทุน และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากเดิมไม่ เกินร้อยละ 10 เป็นไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุน เนื่องจากแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ ดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย รวมถึง การปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 5 เป็นไม่เกินร้อยละ 8 ของเงินกองทุน

      ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้มากขึ้น และเกิดความคล่องตัวในการลงทุน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก กบข. ได้ในระยะ ยาว อย่างไรก็ดีขณะนี้กฎกระทรวงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจ พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากมี ความคืบหน้าเพิ่มเติม กบข. จะได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบต่อไปครับ

คอลัมน์ สนทนากับเลขาธิการ กบข. โดย
วิสิฐ ตันติสุนทร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบ ข.
คำถามยอด ฮิต
คำถาม สมาชิกสามารถ กู้ เงิน กบข. เพื่อไปใช้ชำระหนี้หรือซื้อรถยนต์ ได้หรือไม่
คำตอบ การกู้เงิน กบข. เพื่อไปใช้ชำระหนึ้หรือซื้อรถยนต์ นั้น ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน กบข. ได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกมากมาย ซึ่งทุก โครงการ สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้ ทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สมาชิก
เงินทองต้องวางแผน
เริ่มทำงาน...ควร เริ่มออม

      ผู้ที่เพิ่งจบ การศึกษา และเริ่มต้นทำงานวันแรก ๆ คงตื่นเต้นกับความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในชีวิต ที่ สำคัญคือ เป็นครั้งแรกที่เราจะหาเงินใช้ได้เอง ซึ่งวัยที่เริ่มต้นทำงาน ถือเป็นวัยที่ได้เปรียบใน การเริ่มต้นออมเงิน เพราะถ้ายิ่งเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ ก็จะทำให้เงินออมมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่า นั้น โดยเราสามารถกำหนดเป้าหมายได้ว่า เราจะออมเงินไว้เพื่อเรียนต่อ หรือเพื่อเก็บเงินไว้ ดูแลตนเองในยามไม่มีเงินเดือน หรือยามแก่เฒ่า ฯลฯ ซึ่งเราคิดได้แบบนี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำ งานนับว่าได้เปรียบ เพราะเป็นช่วงที่ชีวิตยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมาก อีกทั้งจะทำให้เรามีระยะ เวลาในการออมได้นานเงินออมก็จะทวีคูณขึ้นได้เป็นเท่าตัว

      ยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าคุณนำเงิน ออมของคุณไปลงทุนโดยฝากธนาคารเพื่อให้ได้ผลตอบแทน หลักการคิดผลตอบแทนอธิบาย ตามหลักคณิตศาสตร์ว่า สมการคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นสมการยกกำลัง โดยมี "เวลา" เป็นตัว ยกกำลัง และ "อัตราดอกเบี้ยกับเงินต้น" เป็นฐานกำลัง จากคุณสมบัติของสมการ ถ้าอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากัน เงินออมเดือนละเท่า ๆ กัน แต่เราเพิ่มตัวแปรซึ่งก็คือระยะเวลาให้ต่างกัน เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ผลลัพธ์คือ เงินออมที่เพิ่มขึ้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ยิ่งระยะเวลาใน การออมมากขึ้นเท่าไร เงินออมก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย

     ดังนั้นเมื่อเริ่มต้นทำงาน เราควรเริ่มต้นการ ออมไปด้วยทันที เพื่อให้เรามีเงินออมไว้ใช้ในยามที่เราไม่มีเงินเดือน หรือยามถึงคราวจำเป็นก็ จะไม่ต้องเดือดร้อน หากต้องการรู้ว่าวันนี้ตอนอายุเท่านี้ เรามีเงินออมเพียงพอแล้วหรือยัง ให้ ใช้สูตรการคำนวณ คือ 1/10 x อายุ x รายได้ทั้งปี เพียงเท่านี้คุณก็จะรู้ว่าเงินออมเพียงพอ แล้วหรือยัง ถ้ายัง "ควรเริ่มออมเสียแต่วันนี้"

คอลัมน์ เงินทองต้องวางแผน โดย
อมฤดา สุวรรณจินดา
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ กบข.
รู้ศัพท์กับ กบ ข.
สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading liquidity) หมายถึง

      ความสามารถใน การซื้อขายหลักทรัพย์ได้ครบถ้วนในจำนวนที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่ราคา ของหลักทรัพย์นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนัก ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์นั้นมีปริมาณและมี จำนวนผู้ซื้อขายมากพอใจตลาดทุนนั้น
สรรหามาฝาก
โรคที่มากับน้ำ ท่วม

      ช่วงนี้ ฝนตก ชุกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัด และประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหายทั้ง บ้านเรือน ไร่นา ถึงแม้ปริมาณฝนจะลดน้อยลงบ้างแล้ว แต่ปัญหาน้ำท่วมขังที่ไม่สามารถ ระบายออกได้ก็สร้างความเดือนร้อนอย่างแสนสาหัส สิ่งปฎิกูลที่ลอยล่องมากับน้ำล้วนเป็นที่ มาของเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ความจำเป็นที่ต้องเดินย่ำเท้าในน้ำแต่ละวันเป็นเวลานาน จึงเป็น สาเหตุให้ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งน้ำท่วมนานเพียงใดการแพร่ระบาด ของโรค ก็ยิ่งมีมากขึ้น ส่วนใหญ่โรคภัยไข้เจ็บที่มักจะเกิดกับภาวะน้ำท่วม ได้แก่

1. โรคฉี่หนู Leptospirosis   เชื้อนี้สามารถพบได้ในสุนัข สัตว์เลี้ยงในบ้าน แต่พบมากในหนูซึ่งสามารถแพร่เชื้อออกมาได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค

2. โรคน้ำกัดเท้า หรือ ฮ่องกงฟุต   คือ โรคที่มีอาการคันซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เท้า เมื่ออากาศร้อน ๆ และ เท้าชื้นมาก ๆ ประกอบกับมี เหงื่อออกมากด้วยจึงเป็นบ่อเกิดของเชื้อราที่เรียกว่า Dermatophytes เนื่องจากเชื้อราจะเจริญ เติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีมากในอากาศร้อนชื้น

3. โรคตาแดง   เป็นโรคติดต่อที่ระบาดได้ ง่ายมาก โรคนี้จะไม่ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าไม่รีบรักษาอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้

4. โรคหวัด   ป้องกันได้ด้วยการรักษาร่างกายให้อบอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารอุ่นร้อน ๆ อย่าสระ ผมตอนกลางคืน อย่าทานน้ำแข็งหรือน้ำเย็น ให้ดื่มน้ำอุ่นแทน ถ้ารู้สึกแน่นจมูกน้ำมูกไหล ก็ ต้มน้ำขิงแก่ดื่มร้อน ๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นยังมีโรคอีกมากมายที่มากับน้ำ

       ถึงแม้เราจะไม่สามารถยับยั้งให้ น้ำท่วมได้ แต่เราสามารถรับมือกับโรคภัยต่าง ๆ ที่มากับน้ำได้ด้วยการ ดูแลรักษาตนเองให้ดี ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางราชการต่างๆ อีกทั้งหมั่นออกกำลัง กายให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถรับมือกับโรคต่าง ๆ เหล่านี้ได้
ชีวิตใหม่ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ
แสดงความจำนงที่จะ บริจาคอวัยวะ ทำได้อย่างไร ?

      การผ่าตัดปลูกถ่าย อวัยวะให้ผู้ป่วยแต่ละรายนั้น จะประสบความสำเร็จด้วยดีหรือไม่ก็ต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัย ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องมีผู้ให้หรือผู้บริจาคนั่นเอง ปัจจุบันมีผู้ ป่วยมากมายที่กำลังรอน้ำใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และด้วยจิตอันเป็นกุศลของท่าน ท่าน สามารถแสดงความจำนง ในการบริจาคอวัยวะ เพื่อที่อวัยวะของท่านจะได้มีประโยชน์ต่อผู้ที่ อยู่ภายหลังต่อไป

      เพียงแต่ โทรศัพท์มา ที่หมายเลข 1666 หรือ 0-2256-4045-6 ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ สามารถรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ทางโทรศัพท์และขอรับข้อมูลทางโทรสารได้ หรือส่งจดหมายขอ รับแบบฟอร์มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะมาที่
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด ไทย อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 5  ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
      หลังจากนั้นเมื่อท่านได้ กรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์รับบริจาคส่งให้ท่านแล้ว ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนง บริจาคอวัยวะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย ไม่มีกุศลใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการให้ "ชีวิต" การบริจาค อวัยวะจึงเป็นการประกอบบุญกุศลที่เราอาจเป็นผู้ "ให้" ได้แม้เมื่อถึงคราวต้องสิ้นสูญ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 1666 , 02-256-4045-6
โทรสาร 02-255-7968
www.organdonate.in.th