ข่าว กบข.กบข.ยึดมั่นหลัก ธรรมาภิบาล สนับสนุนการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
สนทนากับเลขาธิการกบ ข. กับการปฏิบัติจริงด้วย Balanced Scorecard (BSC)
คำถามยอดฮิตสมาชิก กบ ข. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
เงินทองต้องวางแผนออม ไว้ไม่เสียหาย
รู้ศัพท์ เกี่ยวกับ กบข.CAPITAL GAIN (กำไรจากการขายหลักทรัพย์)
อยู่ดีมีสุขโปรแกรมป้องกัน แดด
คมความคิดเป็นสมาชิก กบ ข. ไม่ผิดหวัง ร่วมสานฝันข้าราชการไทยออมทรัพย์มีกำไร เก็บไว้ใช้ยามชราโดย คุณยุวดี จุติแสง โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา จ.พิษณุโลก

ชีวิตอบอุ่น ครอบครัวสดใสอนาคตปลอดภัย เพราะอดออม เงินไว้กับ กบข.โดย คุณสายสุณี สุทำแปง โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

มั่นใจกับบั้นปลายชีวิตเมื่อคิดเป็นสมาชิกกับ กบข.โดย จ.ส.ต.วิ รัตน์ คันธา สน.บางมด จ.กรุงเทพฯ

ข่าว กบข.
กบข.ยึดมั่นหลัก ธรรมาภิบาล สนับสนุนการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

การใช้สิทธิ ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยตรงแล้ว การใช้สิทธิการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและถูกต้องจะช่วยสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากหลักการกำกับดูแลที่ดี ที่มีความชัดเจนโปร่งใสให้กับบริษัทจด ทะเบียนได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น สิทธิพื้นฐานของนักลงทุนหรือ "สิทธิของผู้ถือหุ้น" จึงเป็นสิ่งที่ นักลงทุนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันอย่าง กบข. ก็ตาม

ที่ ผ่านมา กบข. ได้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิที่จะได้รับข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนและการใช้สิทธิ ในการออกเสียง สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงและลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเรียกว่าการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญให้ผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมเพื่อออกเสียงตามสิทธิที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิดังกล่าว จึงมีการจัดทำคู่มือการออกเสียงประชุมผู้ ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ และส่งตัวแทนเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงประเมินการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ของผู้บริหารและกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ในหลักการของการกำกับ ดูแลที่ดี ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

ผู้สนใจข้อมูล "แนวทางการออกเสียง ประชุมผู้ถือหุ้น" ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ www.gpf.or.th เมนูข้อมูลทั่วไป หัวข้อ "แนว ทางการกำกับดูแลที่ดี"

สนทนากับเลขาธิการ
กบข. กับการ ปฏิบัติจริงด้วย Balanced Scorecard (BSC)

การที่ กบข. กำหนดให้มีแผน แม่บทขึ้นมานั้นก็เพื่อเป็นข้อผูกพันขององค์กรเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของ กบข. ใน อนาคตรวมถึงเพื่อเป็นกลไกสื่อสารให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วม กันในการกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดผลงานให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยมีที่มาจากการ ประเมินสภาพแวดล้อมของ กบข. ( SWOT ANALYSIS)

ในการที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ สู่การเป็นองค์กรบริหารเงินบำนาญในระดับสากล หรือ World Class Pension Organization ให้ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันหรือพัฒนา กบข. ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ หรือ High Performance Organization ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องทั้งการสร้างผลตอบแทนจาก การลงทุนของกองทุนเงินออมระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในวัยเกษียณ การส่งเสริมระบบการออมเพื่อวัยเกษียณและที่สำคัญ คือการตอบแทนพัฒนาสังคมด้วยการยกระดับมาตรฐานให้กับนักลงทุนสถาบันของประเทศ พร้อมกับสนับสนุนตลาดเงินตลาดทุนของประเทศต่อไป และการที่ กบข. จะสามารถนำพา องค์กรให้เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นได้นั้น กบข. จึงต้องกำหนดยุทธศาตร์การดำเนินงาน ขึ้นมา 4 ด้าน ทั้งยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการสร้างผลตอบแทนการลงทุน ด้าน การให้บริการแก่สมาชิกและด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา ทั้ง 4 ด้านนี้ก็จะถูกกระจายไปยังส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นแผนงานที่จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้องค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือที่จะประเมินผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ กบข. ได้อย่าง สมดุล โดยมีการวัดประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยล่าสุด กบข. กำลัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการทำงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท กบข. ใน 4 ปีข้าง หน้า ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความสำเร็จของยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้บุคลากร ผู้มีส่วนร่วมในองค์กรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป

คอลัมน์ สนทนากับ เลขาธิการ กบข. โดยวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบ ข.

คำถามยอดฮิต
คำถาม สมาชิก กบข. ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
คำตอบ เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนจะได้รับยกเว้น ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 300,000 บาท และเงินที่ สมาชิกได้รับจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิก ภาพก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกันหากเป็นการออกจาก ราชการด้วยเหตุต่อไปนี้ 1. เหตุสูงอายุ (อายุ 60 ปี หรือลาออกเมื่อครบ 50 ปีแล้ว) 2. เหตุทุพพลภาพ (มี ใบรับรองแพทย์) 3. เหตุทดแทน (ยุบ ยกเลิกตำแหน่ง ให้ออกโดยไม่มีความผิด ออก นอกระบบ เกษียนก่อนกำหนด) 4. เสียชีวิต
เงินทองต้องวางแผน
ออมไว้ไม่เสีย หาย

เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ทุกคนมักจะมีกระปุกออมสินไว้ออมเงินเพื่อนำไป ซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่เราอยากได้ เช่น ของเล่น ขนม แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเราจะพบ ว่าประโยชน์จากการออมเงินไม่ใช่เพียงแค่เอาไปซื้อของที่เราอยากได้เท่านั้น หากแต่การ ออมสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้ตลอดทั้งชีวิต

การออม มี ประโยชน์ในหลาย ๆ ทาง ได้แก่ ช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตของเราในระหว่างที่ยัง ทำงานอยู่ ในสภาวะที่ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน วันนี้เรามีงานทำมีเงิน เดือน แต่วันหนึ่งข้างหน้าไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะมีงานทำอย่างมั่นคงไปได้ตลอด หรืออาจ มีเหตุให้ต้องตกงานอย่างไม่คาดฝัน ถึงเวลานั้นเงินที่เก็บออมเอาไว้ตอนที่ยังมีงานทำจะช่วย ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

นอกจากนั้น เงินออมยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว เราสามารถนำเงินที่ออมไว้ไปใช้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามที่ท่านแก่เฒ่า จะซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือ ให้การศึกษากับบุตรหลานก็สามารถทำได้สมดังใจหวัง

ในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ออม เอง ก็คือ จะได้มีเงินไว้ใช้สบาย ๆ ตอนแก่ เพราะโครงสร้างทางสังคมในยุคปัจจุบัน เป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดเล็ก เมื่อถึงวัยชราไม่มีงานทำแล้ว แต่สามารถพึ่งพาตัว เองได้โดยที่ลูกหลานไม่ต้องทำมาหาเลี้ยง ก็จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกว่า ตนเองเป็นภาระของสังคม ประโยชน์สุดท้ายคือถ้าเรามีเงินออมในจำนวนที่มากพอ ก็อาจจะเป็นเงินมรดกมอบให้ลูกหลานซึ่งเป็นที่รัก หรือจะมอบเป็นสาธารณกุศลก็จะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม

การออมนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์ ของการออมที่แตกต่างกันไป แต่ เมื่อใดที่ได้เริ่มออม นั่นหมายถึงเราได้เริ่มต้นการดำเนิน ชีวิตอย่างมั่นคงนั่นเอง

คอลัมน์ เงินทองต้องวางแผน โดยอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

รู้ศัพท์เกี่ยวกับกบข.
CAPITAL GAIN (กำไรจากการขายหลักทรัพย์)

คือ ผลกำไรที่เกิดจากการขายหุ้นได้ในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์

อยู่ดีมีสุข
โปรแกรมป้องกัน แดด

อาการแสบร้อนผิวและคันอย่างเลวร้าย เนื่องจากผิวถูกแสงแดดที่จัด จ้าเป็นเวลานาน ๆ นั้น ใครไม่เคยเจอคงไม่รู้ซึ้งว่า รสชาติแสบทรวงสาหัสขนาดไหน เมื่อดูจาก ปีก่อน ๆ ซึ่งอุณหภูมิไต่ระดับเกือบ 40 องศาเซลเซียส ก็เป็นไปได้ว่าหน้าร้อนที่กำลังจะถึงนี้ คงจะสร้างปรากฏการณ์ "แสบร้อนผิว" ให้กับทุกคนได้

ข้อคิดเพื่อรับมือภัยแดด 1. ดูว่าผิวตัวเองอยู่ในโทนขาว คล้ำ หรือ ผิวคล้ำมาก เพื่อจะได้พิจารณาเลือกครีม หรือโลชั่นกันแดดได้อย่างเหมาะสม คนที่ผิวขาวกว่าความต้านทานแดดจะต่ำกว่าคนผิวคล้ำ ดังนั้น ถ้าผิวแตกต่างกัน ค่า SPF ของครีมกันแดดที่ใช้ก็จะแตกต่างกันด้วย (คนผิวขาวกว่า ต้องใช้ค่า SPF ที่สูงกว่า)2. เลือกใช้ครีมกันแดดให้เหมาะสมกับกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กีฬากอล์ฟ การเล่นน้ำทะเล ก็ควรเลือกชนิดที่มีค่า SPF ระหว่าง 15-30 เป็นชนิดกันน้ำได้ (เหงื่อที่ออกมาก ๆ ก็ล้างครีมหรือโลชั่นได้พอ ๆ กับน้ำทะเล) และควรทาซ้ำทุก ๆ สองชั่วโมง และควรเลือกชนิดที่ป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB 3. โลชั่นหรือครีมกันแดดไม่สามารถ ป้องกันผิวได้เต็มร้อย ดังนั้น แว่นกันแดด หมวก ร่ม ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อต้องมีกิจกรรม กลางแจ้ง4. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่แดดแรงมากคือ 10.00 - 17.00 น. ข้อควรระวัง แสงสะท้อนจากทราย น้ำ คอนกรีต สามารถทำให้ผิวหนังเกิดอันตรายได้เช่นกัน เวลาแดดจัดจึงควรเลี่ยงการอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้

ไม่ว่าจะเลือกใช้ครีมกันแดดหรือไม่ ขึ้น อยู่กับว่าจะออกไปผจญแสงแดดเวลาใด ตลอดจนระยะเวลาที่ผิวสัมผัสกับแดด โดยทั่วไป ผิวจะสามารถต้านทานแดดได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่ค่อยเจอแดดครีมหรือโลชั่นก็อาจไม่ใช่คำตอบ ของคุณ

ข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ (ฉลาดบริโภค)