ข่าว กบ ข.กบข. แนะความสำคัญของรหัส ผ่านประจำตัวในการตรวจสอบยอดเงินสมาชิก

สนทนากับเลขาธิการ การลงทุนทางเลือก

คำถามยอดฮิต โครงการบ้าน ธอส - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 3 กบข. ขยายโครงการถึงเมื่อไหร่

เงินทองต้องวางแผน เงินทองต้องวางแผน
รู้ศัพท์ เกี่ยวกับ กบ ข.BIG-LOT BOARD
อยู่ดีมีสุข การสระผมมีความสำคัญอย่างไร

คมความคิด กบข. ลดความเสี่ยง มีเงินเลี้ยงยาม ชรา เป็นสมาชิก กบข. กันดีกว่า วันข้างหน้าไม่อับจน โดย คุณกิ่งกาญจน์ เล้า พานิชวัฒนา โรงเรียนบ้านควนครีวงศ์ จ.สุราษฎร์ธานี

กบข. จะมั่นคง สมาชิกช่วยส่งช่วยเสริม สร้างสรรค์สมาชิกคงเดิม ช่วยเพิ่มมูลค่าวัยเกษียณ โดย คุณรัชพล เดิมทำ รัมย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จ.บุรีรัมย์

ออมเงินเดือนแต่น้อย ไม่มากมาย 3 เปอร์เซ็นต์ ปลดเกษียณไม่ลำเค็ญ ความจำเป็นอีกมากมาย โดย คุณพิจารย์ ยอดพรมทอง กองกำกับการตำรวจม้า จ.กรุงเทพฯ

ข่าว กบข.
กบข. แนะความสำคัญของรหัสผ่านประจำตัวในการตรวจสอบ ยอดเงินสมาชิก

กบข. ได้เปิดให้บริการตรวจสอบยอดเงินผ่านทางเว็บไซต์ กบข. หรือ GPF Web Service มาระยะหนึ่ง ปรากฏว่าได้มีสมาชิกให้ความสนใจสมัครเข้าใช้บริการดังกล่าวเป็นจำนวน มาก โดยการตรวจสอบผ่านระบบดังกล่าวสามารถทำได้ที่ www.gpf.or.th นอกจากสมาชิกจะ สามารถตรวจสอบยอดเงินปัจจุบันได้แล้ว ยังมีบริการแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล สถานะการ จ่ายเงิน และแก้ไขรหัสผ่านอีกด้วย เพื่อให้สมาชิกเจ้าของบัญชีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนผ่านระบบบริการข้อมูลได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม กบข. ขอเน้นย้ำให้สมาชิก กรุณาศึกษาขั้นตอนวิธีการสมัครและใช้งาน GPF Web Service ก่อนการใช้งานโดย ละเอียด โดยเฉพาะเรื่องรหัสส่วนตัวที่ได้รับแจ้งจากระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป สมาชิกจึงต้องบันทึกรหัสส่วนตัวไว้ด้วยตนเองภายหลังการสมัครด้วย เนื่องจากข้อมูลรหัสผ่านดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีแต่เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่ทราบรหัส และ กบข. ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ ซึ่ง ความสำคัญของการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านประจำตัวผู้ใช้บริการนี้ มิได้เพียงเพื่ออำนวยความ สะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้บริการตรวจสอบยอดเงินเท่านั้น แต่ กบข. ยังคำนึงถึงความปลอดภัย ของข้อมูลสมาชิกแต่ละคนซึ่ง กบข.ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไข ขึ้นเพื่อสงวนสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ และที่สำคัญยังเป็นการรองรับการขยายบริการใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย อาทิ โครงการ Member Investment Choice โครงการออมเพิ่ม โครงการทยอยขอรับเงิน คืน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวถือเป็นบริการที่จะช่วยอำนวย ความสะดวก รวดเร็วให้แก่สมาชิกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วย ตนเองตลอดเวลา หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ กบข. ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6 หรือ member@gpf.or.th


สนทนากับเลขาธิการ กบข.
การลงทุนทางเลือก

การลงทุนทางเลือก หรือ Alternative Investment เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง ของ กบข. ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ราว 5-6% ของวงเงินลงทุนรวม และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย การกระจายการลงทุนให้มีความหลากหลาย และกระจายความเสี่ยงเพื่อรักษาเงินต้นให้คงอยู่

การลงทุนทางเลือกเป็นการลงทุนที่มีลักษณะแตกต่าง จากการลงทุนปกติอื่นๆ (Non - Traditional Investment) โดยมีความหลายหลายใน เรื่องประเภทหรือลักษณะของการลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน บริษัท จดทะเบียนในวงเงินลงทุนที่มีมูลค่าสูง ตราสารที่มีการจัดทำเป็นพิเศษ เช่น Structured Product และการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนต่างๆ ทั้งนี้ รูปแบบของการลงทุนอาจเป็นการลงทุน ผ่านตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารอื่นๆ นอกจาก นั้น วัตถุประสงค์ของการลงทุนอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การร่วมลงทุนในกิจการ การ ขยายส่วนทุนหรือธุรกิจของกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างกิจการ รวมถึงกรณีพิเศษที่ไม่เข้ารูปแบบการ ลงทุนข้างต้น เช่น การลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ กบข. หรือ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ หรือบริการที่ดีขึ้นแก่สมาชิก เป็นต้น จากประเภท รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่มีความหลายหลาย ดังนั้น การตัดสินใจเข้าลงทุน ในหลักทรัพย์ประเภทนี้จึงต้องมีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานใน ทุกๆ ด้าน เช่น แนวทางการบริหารงาน ธรรมาภิบาลของกิจการที่จะเข้าลงทุน ศักยภาพการเติบโตของ กิจการในอนาคต ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของทีมผู้บริหาร นอกจากนั้น กบข.จะทำการว่าจ้างบริษัทที่ ปรึกษาอิสระจากภายนอกเข้าทำการประเมินและตรวจสอบกิจการเพื่อความรอบคอบ ก่อนที่จะเสนอผล การศึกษาต่อคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนภายใต้ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายการลงทุนที่เกี่ยวข้องในขั้นสุดท้าย

ทั้งนี้ กบข. คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ ลงทุน การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย มีผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของเงินออมของ สมาชิกทุกท่านครับ คอลัมน์ สนทนากับเลขาธิการ กบข. โดย

วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.


คำถามยอดฮิต
คำถาม โครงการบ้าน ธอส - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 3 กบข. ขยายโครงการถึงเมื่อไหร่
คำตอบ โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ขยายเวลาการยื่นขอสินเชื่อได้จนถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดยต้องทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขต่าง ๆ ยังคงเดิม

เงินทองต้องวางแผน
เงินทองต้องวางแผน

การทำงานหรือการจะพูดอะไรออกมานั้น เราจำเป็นต้องคิดและวางแผนก่อนให้ดี เพื่อให้การ ดำเนินงานการดำเนินชีวิต หรือคำพูดที่จะออกจากปากเราไม่ผิดพลาด หรือจะผิดพลาดก็ควรจะน้อยที่ สุด ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับการเป็นทุกข์ในการแก้ไขปัญหาซ้ำซากเพราะขาดการวางแผนใคร่ ครวญให้ถี่ถ้วนก่อน หากมีเวลาว่างลองถามตัวเองดูบ้างก็ดีว่า อะไรคือความสุขของชีวิต บางคน อาจบอกว่าการได้กินอาหารดีๆ การได้ไปท่องเที่ยว การได้สนทนากับเพื่อนสนิทที่ถูกใจ การได้อ่าน หนังสือเล่มโปรด การมีตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างกันไปล้วนแล้วแต่ว่า ใครจะมองเห็นว่าอะไรคือความสุข ซึ่งจริง ๆ แล้วหาได้ไม่ยากเลยหากจะมองและลองทำดู

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อ่านพบบทความในหนังสือฉบับหนึ่งระบุถึง "สุขของคน อีสาน 7 อย่าง" ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้วคิดว่าไม่น่าจะจำกัดวงอยู่เฉพาะคนอีสานเท่านั้น จึงขออนุญาต นำมาขยายวงให้กว้างขวางครอบคลุมคนทุกคนให้ลองคิดตามดูว่าสุข 7 อย่างที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้าง ความสุขที่ว่านี้ก็ได้แก่ "มีอาหารกิน มีดินอยู่ มีคู่นอนนำ มีเงินคำเต็มถุงเต็มไถ้ มีเฮือนหลังใหญ่ มีลูก หลานมานั่งเฝ้า ได้เข้าวัดฟังธรรม" ข้อมูลนี้เป็นของพ่อบุญเต็ม ชัยลา ผู้ใหญ่บ้าน ขอนแก่น จะ เห็นได้ว่าปัจจัยประการหนึ่งของความสุข 7 อย่างนั้นคือ การมีเงินเต็มถุงเต็มไถ้ เพื่อให้สามารถทำทุก เรื่องที่เหลืออีก 6 อย่างได้อย่างไม่ติดขัด หากเราคิดได้ว่าความสุขง่าย ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีปัจจัย เรื่องเงินเป็นตัวช่วย เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้อง "วางแผนการเงิน" ของเราให้ดีนั่นเอง

การวางแผนเงินทองนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่ทุก เมื่อเชื่อวัน ไม่มีใครทำให้เราได้ดีไปกว่าการทำด้วยตนเอง เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการ "ใช้ให้น้อยกว่าที่หา ได้" บางคนบอกว่าพูดง่ายแต่ทำยาก คิดในทางกลับกันถ้าทำได้ยากจริง ๆ วันนี้คงไม่ มี "เศรษฐี" ให้เกลื่อนเมือง เนื่องจากเศรษฐีตัวจริงมักจะขี้เหนียวใช้เงินน้อย จึงทำให้เค้ากลายเป็น เศรษฐีได้ ผิดกับอีกหลายคนที่ใช้จ่ายมากมายเกินตัวแต่จริง ๆ แล้วไม่มีเงิน ดังนั้น เพื่อให้เกิด ความสมดุลของชีวิตโดยมีความสุขอย่างพอเพียงไปตามสุข 7 อย่างข้างต้นนั้น เราจึงควรวางแผนเรื่อง เงินทอง ตั้งเป้าหมายการออมเงินไว้ให้ชัด มีวินัยในการเก็บออมไว้ให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำ และศึกษาหา ความรู้เรื่องการนำเงินไปลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เพื่อให้เงินเพิ่มพูน เพียงพอให้มีไว้ใช้ไป จนตลอดชีวิตหรืออาจจะตกทอดไปถึงลูกหลานได้อีก

หากวันนี้เริ่มสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องเงินทองกันแล้ว แต่ไม่อยาก ปวดหัวกับศัพท์แสงที่ยากเพราะหลายคนคิดเอาเองว่าไม่มีความรู้เรื่องเงินเรื่องลงทุน พอได้เห็นได้ ยินอะไรที่ไม่คุ้นเคย ก็บอกว่ายากและพาลจะยกมาเป็นเหตุที่จะปิดกั้นไม่ให้แสวงหาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเงินทองแล้วหละก็ สามารถติดตามอ่านได้จากคอลัมน์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตหนึ่ง หลัง จากที่เราวางแผนเพื่อทำหน้าที่การเงินให้ประสบผลสำเร็จมาโดยลำดับแล้วนั้น เราเองต้องไม่ลืมที่จะให้ ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนให้ตัวเองให้มีช่วงวัยชราที่มั่นคงและมีความสุขตามสมควร ไม่เป็น ภาระแก่ใครอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้คนรอบข้างเราพลอยมีความสุขกับเราได้ไม่ยาก เพียงเท่านี้ก็มีความ สุขได้แล้วในวันนี้นั่นก็คือความสุขที่จะสามารถมองเห็นอนาคตล่วงหน้าที่ดีของเรานั่นเอง

และถ้าวันนี้เราจุดประกายร่วมกันได้แล้วว่า "เงินทองต้องวางแผน" ดังนั้นเราก็ควรมาร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้กันเถอะ

คอลัมน์ เงินทองต้องวางแผน โดย อมฤดา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


รู้ศัพท์เกี่ยวกับกบข.
BIG-LOT BOARD (กระดานซื้อขายรายใหญ่) หมายถึง กระดานการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งตลาด หลักทรัพย์มีเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิด ต่าง ๆ หน่วยลงทุน และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) ซึ่ง มีปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหลักทรัพย์ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป การซื้อขายบนกระดาน Big-Lot Board ใช้วิธี Put Through ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะ ตกลงราคากันเอง โดยการซื้อขายบนกระดานนี้จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องการขึ้นลงของราคา (CEILING & FLOOR)
อยู่ดีมีสุข
การสระผมมีความสำคัญอย่างไร

ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะมีสุขภาพผมที่ดี แต่ทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละวัน เส้นผมถูกทำลายอย่าง ต่อเนื่อง ผ่านกรรมวิธีต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็น การแปรงและหวีผม การใช้ไดร์เป่าผม การใช้ อุปกรณ์จัดแต่งผม การเสียดสีกันของเส้นผมในขณะสระ การทำสี การยืด การดัด การถักผม ตลอดจนการจัดแต่งทรงผมให้เป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลให้เส้นผมแห้ง แตกปลาย และขาดความ เงางามได้ เคล็ดลับของการมีเส้นผมที่สวยงามนั้นอยู่ที่วิธีการดูแลและบำรุงเส้นผมของเรานั่นเอง

สิ่งสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพผมที่ดีและสวยงามคือ "การสระผมเป็นประจำทุกวัน" ยิ่งคุณ สระผมบ่อยครั้งเท่าใด เส้นผมของคุณก็จะยิ่งตอบสนองต่อการบำรุงและดูแลมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งต้อง ควบคู่ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณด้วย การสระผมทุกวันจะทำให้ผมของคุณดูดี อยู่เสมอ และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดแต่งผมให้อยู่ทรงได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย

การสระผมนี้นับเป็นพื้นฐานของกระบวนการดูแลเส้นผมที่สำคัญทีเดียว เพราะหากคุณข้ามขั้น ตอนนี้ไป ทุกอย่างก็จบลงเช่นกัน การทำความสะอาดเส้นผมนับเป็นการเตรียมเส้นผมให้พร้อมสำหรับ การใช้ครีมนวดปรับสภาพผม และการบำรุงพิเศษ และยังเป็นขั้นตอนพื้นฐานก่อนการจัดแต่งทรงผม ด้วยคะ