การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนด มอก.
แบบใบอนุญาต
แบบฟอร์มการประกาศมาตรฐาน
กรรมการวิชาการ
KM Web KM Web
Morning Talk
 
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ สมอ.
แผนยุทธศาสตร์ อก.
คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ สมอ.
คู่มือการประเมินผลตาม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล '52
ผลสำรวจการให้บริการของ สมอ. ประจำปี 2553
แผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2556-2558
 
พัฒนาระบบบริหาร
PMQA
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบของ สมอ.
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ผลการสำรวจความคิดเห็นข้าราชการ สมอ. ปี 2555
 
การใช้จ่ายและควบคุมภายใน
รายงานการใช้จ่ายงบ
ประมาณ ประจำปี 2554
การจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
หลักเกณฑ์/ระเบียบ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ
แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ปี 26 ปี 48
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ ข้าราขการ
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัล
หลักเกณฑ์/ระเบียบ/คำสั่ง
สมอ.
กฎบัตร จริยธรรม และนโยบายการตรวจสอบ
 
MIS
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบ e-Government
ระบบ e-Document
 
ด้วยรัก...จาก สบก.
การประเมินผลงาน (ว.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สวัสดิการ สมอ.
HR Scorecard ตัวชี้วัด
หนังสือเวียน กพ. ว27/52 และคู่มือการประเมิน
สมรรถนะ/ตำแหน่งงาน
ใช้บัตรเครดิตธนาคาร
 
สมอ. กับ ISO และ IEC
รายชื่อ ISO TC / SC
ที่ สมอ. เป็นสมาชิก
และ สบ. ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร DIS และ FDIS
ที่มีให้ Download
ISO FORMS
 
Application
ศัพท์วิชาการ
ด้านการมาตรฐาน
จองห้องประชุม
Web Board
TISI Mail
IT Service
 
ผู้ไปราชการต่างประเทศ
บัญชีรายละเอียดแสดงรายชื่อ
ผู้ไปราชการต่างประเทศ/ใน
ประเทศ
(ผู้บริหารระดับสูง)
 
สบก.
คู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ สมอ.
การจัดระเบียบการจอด
รถยนต์
มาตรการประหยัดพลังงาน
ผลการตรวจ 5 ส
ความพึงพอใจ
 
การบริการข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สารของราชการ พ.ศ.
2540
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
 
ค้นหา....
ค้นหารายชื่อข้าราชการ สมอ.
ประวัติบุคคล
ค้นหาโรงงาน ตาม มอก.
 
Learning Center
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/อบรม
บทความ/ความรู้ที่
น่าสนใจ
Training Need
KM Morning Talk
 
Download
13 Font
วิธีแก้ปัญหาอักษรจางเมื่อใช้ TH Sarabun PSK
คู่มือการดำเนินงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มขั้นตอนการจัด
ทำแผนและผลการปฏิบัติ
งานกำหนดมาตรฐานฯ
Electronic Form
 
พรบ. การมาตรฐานแห่งชาติ
การจัดทำร่าง พรบ.
สรุปสาระสำคัญของ พรบ.
การมาตรฐานแห่งชาติ
พ.ศ. 2551
พรบ. การมาตรฐานแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2551
 
จริยธรรม จรรยา วินัย
จริยธรรม จรรยา วินัย
ข้าราชการ
  TISI HomePage | Library On Line | Buyer Guide | TISI Mail | Virtual Office | iPrint    
  ฉ2005 Thai Industrial Standards Institute   All rights reserved.    
  TrueHits