คลิกเพื่อเข้าระบบ Call Center พบปัญหาแจ้ง สบก. โทร. 3308

Intranet หน่วยงาน

         

รูปแบบใหม่ Website สมอ.
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การกำหนด มอก.
แบบใบอนุญาต
แบบฟอร์มการประกาศมาตรฐาน
KM Web KM Web
Morning Talk
ประกวดตั้งชื่อสัมมนา
 
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ สมอ.
แผนยุทธศาสตร์ อก.
คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ สมอ.
คู่มือการประเมินผลตาม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล '52
ผลสำรวจการให้บริการของ สมอ. ประจำปี 2553
แผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2556-2558
 
พัฒนาระบบบริหาร
PMQA
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบของ สมอ.
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ผลการสำรวจความคิดเห็นข้าราชการ สมอ. ปี 2555
 
การใช้จ่ายและควบคุมภายใน
รายงานการใช้จ่ายงบ
ประมาณ ประจำปี 2554
การจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
หลักเกณฑ์/ระเบียบ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ
แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ปี 26 ปี 48
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ ข้าราขการ
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัล
หลักเกณฑ์/ระเบียบ/คำสั่ง
สมอ.
กฎบัตร จริยธรรม และนโยบายการตรวจสอบ
 
MIS
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบ e-Government
ระบบ e-Document
 
ด้วยรัก...จาก สบก.
การประเมินผลงาน (ว.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สวัสดิการ สมอ.
HR Scorecard ตัวชี้วัด
หนังสือเวียน กพ. ว27/52 และคู่มือการประเมิน
สมรรถนะ/ตำแหน่งงาน
ใช้บัตรเครดิตธนาคาร
 
สมอ. กับ ISO และ IEC
รายชื่อ ISO TC / SC
ที่ สมอ. เป็นสมาชิก
และ สบ. ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร DIS และ FDIS
ที่มีให้ Download
ISO FORMS
 
Application
ศัพท์วิชาการ
ด้านการมาตรฐาน
จองห้องประชุม
Web Board
TISI Mail
IT Service
 
ผู้ไปราชการต่างประเทศ
บัญชีรายละเอียดแสดงรายชื่อ
ผู้ไปราชการต่างประเทศ/ใน
ประเทศ
(ผู้บริหารระดับสูง)
 
สบก.
คู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ สมอ.
การจัดระเบียบการจอด
รถยนต์
มาตรการประหยัดพลังงาน
ผลการตรวจ 5 ส
ความพึงพอใจ
 
การบริการข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สารของราชการ พ.ศ.
2540
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
 
ค้นหา....
ค้นหารายชื่อข้าราชการ สมอ.
ประวัติบุคคล
ค้นหาโรงงาน ตาม มอก.
 
Learning Center
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/อบรม
บทความ/ความรู้ที่
น่าสนใจ
Training Need
KM Morning Talk
 
Download
13 Font
วิธีแก้ปัญหาอักษรจางเมื่อใช้ TH Sarabun PSK
คู่มือการดำเนินงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มขั้นตอนการจัด
ทำแผนและผลการปฏิบัติ
งานกำหนดมาตรฐานฯ
Electronic Form
 
พรบ. การมาตรฐานแห่งชาติ
การจัดทำร่าง พรบ.
สรุปสาระสำคัญของ พรบ.
การมาตรฐานแห่งชาติ
พ.ศ. 2551
พรบ. การมาตรฐานแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2551
 
จริยธรรม จรรยา วินัย
จริยธรรม จรรยา วินัย
ข้าราชการ
  TISI HomePage | Library On Line | Buyer Guide | TISI Mail | Virtual Office | iPrint    
  ฉ2005 Thai Industrial Standards Institute   All rights reserved.    
  TrueHits